KHK ile 663’te Değişen Maddeler

“(4) II ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması; il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve hastane müdürünün kamuda veya özel sektörde en az beş yıl, uzman ve müdür yardımcısının en az üç yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.”
“(18) Sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilir ve bu husus sözleşmelerde belirtilir.”
MADDE 133- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “üç ayı” ibaresi “beş ayı” şeklinde değiştirilmiştir.

Bir yorum yazın